1. Наймодавець зобов'язується надавати Наймачу за плату в  тимчасове користування одежу виробництва елітних торгівельних марок (надалі за текстом – "Майно").

2. Найменування, характеристики, кількість, вартість Майна, розмір плати за користування Майном, строк користування та повернення Майна, визначаються Сторонами у відповідних  Актах приймання-передачі майна до цього Договору, за якими Майно передається Наймодавцем Наймачу.

3. Майно, надане за даним Договором використовується Наймачем за його цільовим призначенням. Враховуючи делікатність Майна, Наймач зобов’язується у процесі використання бережливо ставитись до Майна.

4. Наймач має сплачувати плату за користування Майном у розмірі та в порядку передбаченому відповідним Актом приймання-передачі Майна до цього Договору.

5. Майно повинно бути повернено Наймачем Наймодавцю за Актом приймання-передачі (повернення) Майна у строк визначений відповідним Актом приймання-передачі Майна, за яким таке Майно було передано в користування Наймачу. Максимальний строк користування Майном складає 5 (п’ять) діб.

6. З моменту отримання Майна Наймачем до моменту його повернення Наймодавцю за відповідним Актом приймання-передачі (повернення)Майна, Наймач несе повну матеріальну відповідальність за Майно на умовах цього Договору, несе ризик його випадкової втрати та пошкодження.

7. Не допускається передача Майна іншим особам, внесення змін до його товарного вигляду (в тому числі шляхом ушиву, підшиву, тощо), а також самостійне усування забруднень Майна.

8.Сторони погодили, що всі недоліки Майна, що з'явилися внаслідок користування Наймачем Майном, усуваються виключно Наймодавцем та/або спеціалізованою організацією ПП «КІМС» (код ЄДРПОУ 22463746, адреса: м. Київ, вул. Бережанська 18) на замовлення Наймодавця.

9.  У випадку, якщо виявлені при поверненні Майна недоліки не входять до переліку недоліків, що не усуваються, затвердженого Сторонами у  п.11.Договору  – усунення недоліків здійснюється в порядку передбаченому п.8 Договору за рахунок Наймодавця

10. У випадку, якщо виявлені при поверненні Майна недоліки входять до переліку недоліків, що не усуваються, затвердженого Сторонами у п.11 Договору, Наймач сплачує на користь Наймодавця  штраф в розмірі 100 % вартості такого Майна, в день виявлення недоліків (день фактичного повернення Майна Наймодавцю).

11.Сторони затвердили наступний перелік недоліків Майна, що не усуваються, внаслідок чого Майно визнається таким,що втратило свій товарний вигляд та не може більше бути передано у прокат третім особам:

А) Плями:

- плями оброблені в домашніх умовах (запрані, затерті різного види серветками, оброблені розчинниками, загладжені);

- плями, залишені парфумами, засобами автозагару, різного виду клеєм, бітумом, лаком, фарбами (акрилові, нітро), будівельною піною, гелевою  ручкою, спиртовими коктейлями з харчовими барвниками, гарячим жиром;

- плями–затьоки на шовку та вовні, викликані водними розчинами (вино, шампанське, дощ, сеча, тощо);

- плями линьки (міграція кольору);

- Потові витравки (зрив кольору);

Б) Пошкодження:

- розриви не по шву або біля шовних строчок;

- зачіпки на тканині;

- розходження волокон тканини;

- пропали на тканині, інші пошкодження внаслідок термальної дії;

- втрата складової частини одежі, її елементів.

12. З метою уникнення шахрайств із підміною Майна іншими його неоригінальними копіями, Сторони погодили, що у випадку, якщо при повернені Майна у Наймодавця виникнуть сумніви щодо оригінальності речі, яка повертається, та/або з питань ідентичності такої речі Майну, яке було передане Наймачу за відповідним Актом приймання-передачі Майна, експертна комісії у складі Наймодавця, Власника майна та будь-якої третьої особи, яка була залучена Наймодавцем, здійснюють перевірку такої речі. У випадку, якщо у результаті перевірки експертна комісія дійшла висновку (затверджується експертною комісією у акті експертизи), що річ, яка повертається Наймачем не є Майном, яке було передано Наймачу, Наймач зобов’язаний відшкодувати повну вартість Майна вказану у відповідному Акті приймання-передачі Майна.

13. У випадку порушення Наймачем строку повернення Майна визначеного відповідним Актом приймання-передачі Майна, за яким таке Майно було передано в користування Наймачу, Наймач сплачує на користь Наймодавця штраф в розмірі 100 % ставки за першу та другу добу користування Майном, передбаченої відповідним Актом приймання-передачі Майна, за кожний день прострочення повернення Майна, у строк протягом п’яти робочих днів з моменту направлення Наймодавцем на адресу Наймача вказану у реквізитах цього Договору письмової вимоги.

14. Сторони погодили, що Наймач в момент повернення Майна Наймодавцю, має право здійснити викуп такого Майна за ціною вартості Майна, вказаної у відповідному Акті приймання-передачі Майна, зменшеної на загальну суму грошових коштів, здійсненої Наймачем у якості плати за користування таким Майном. Право власності на Майно переходить до Наймача після сплати на користь Наймодавця такого залишку вартості Майна, яка здійснюється Наймачем в момент повернення Майна.

15. У випадку порушення Наймачем строку повернення Майна визначеному відповідним Актом приймання-передачі Майна, за яким таке Майно було передано в користування Наймачу, більше ніж на 14 календарних днів, Наймач вважається таким, що виявив бажання викупити Майно та зобов’язується сплатити на користь Наймодавця ціну такого Майна, розмір якої розраховується згідно умов п.14. Договору, та додатково сплатити на користь Наймодавця штраф в розмірі __% вартості такого Майна за порушення строків повідомлення про намір викупу Майна, у строк протягом п’яти робочих днів з моменту направлення Наймодавцем на адресу Наймача вказану у реквізитах цього Договору письмової вимоги.

16. У випадку зміни будь-якою із Сторін будь-яких відомостей про Сторону вказаних у реквізитах цього Договору,  така Сторона зобов’язана належним чином повідомити про це іншу Сторону письмовим листом у строк протягом  трьох робочих днів з моменту відповідної зміни.

17. Акти приймання-передачі майна та Акти приймання-передачі (повернення) Майна до цього Договору є невід’ємною частиною Договору.

18. Всі суперечки або розбіжності, що виникають між сторонами за даним Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді у встановленому законодавством України порядку.

19. Даний Договір складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із  Сторін.