ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. Загальні положення

1.1. Ця оферта є офіційною пропозицією Фізичної особи-підприємця Пономаренко Марії Володимирівни, код ЄДРПОУ 3348413443, адреса реєстрації 03187, м.Київ, вул. Теремківська, буд. 4-А, кв. 1-338, надалі «Орендодавець», укласти Договір прокату речей дистанційним способом, а саме через інтернет-сайт, надалі – «Договір», та розмістити публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Орендодавця «http:/ ohmylook.ua» (надалі – «інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Орендарем пропозиції Орендодавця (акцепта) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів вважається факт сплати Орендарем повної вартості прокату речі на умовах цього Договору, в строки та за вартістю, вказаною на інтернет-сайті Орендодавця.

2. Предмет договору

2.1. Орендодавець зобов’язується надати Орендарю за плату у тимчасове користування (Прокат) речі (надалі – Річ), а Орендар зобов’язується прийняти Річ, своєчасно її повернути та оплатити плату за прокат. Найменування, характеристики, кількість, вартість, розмір плати за прокат Речі, строк використання та повернення кожної Речі вказується в Акті приймання-передачі Речі (Додаток № 2 до цього Договору) та в Додатковій угоді до цього Договору (Додаток № 4 до цього Договору), які є невід’ємною частиною цього Договору.

2.2 Річ, надана за цим Договором, використовується Орендарем за її цільовим призначенням. Орендар зобов’язується під час користування Річчю дбайливо до неї ставитися.

3. Плата за прокат та порядок розрахунків

Плата за прокат за кожну Річ та за декілька Речей разом встановлюється у Додаткових угодах до цього Договору. Орендар зобов’язаний сплатити плату за прокат Речі в розмірі та в порядку, встановлених цим Договором та Додатковими угодами до нього. У вартість прокату входить: дрібний ремонт (розірваний шов, відірвані ґудзики чи бісер/паєтки) та загальна хімчистка, включно з легковивідними плямами.

3.2. Орендар з моменту підписання цього Договору або за відповідною позначкою на сайті www.ohmylook.ua зобов’язаний сплатити повну вартість прокату речі, вказану у Додатку до цього Договору, до підписання Акта приймання-передачі Речі або до моменту відправлення Речі Орендатору з використанням кур’єрських/поштових сервісів, або до видачі Орендарю рахунку-замовлення.

3.3. Плата за прокат Речі здійснюється у безготівковій формі за реквізитами, вказаними Орендодавцем. У разі зміни банківських реквізитів Орендодавця він повідомляє про це Орендаря.

3.4. У разі передачі Речі Орендарю за допомогою кур’єрських/поштових сервісів Орендар сплачує послуги таких сервісів самостійно, відповідно до тарифів сервісів. Ця сума не входить у плату за прокат Речі.

3.5. У разі відмови Орендаря від прокату Речі кошти, сплачені ним, поверненню не підлягають, вони переводяться у бонуси з розрахунку 1 бонус – 1 гривня. Згоду на це Орендар підтверджує підписом на цьому Договорі або позначкою на сайті www.ohmylook.ua. Орендар має право скористатися бонусами для прокату іншої Речі, з розрахунку 1 бонус – 1 гривня протягом одного року з моменту зарахування бонусів. Якщо протягом одного року, з моменту зарахування бонусів, Орендар їх не використає, бонуси анулюються. Орендар не має права використати бонуси в період проведення випускних свят більше одного разу.

3.6. Орендар має право додатково доплатити 15% від вартості прокату Речі. У цьому разі Орендодавець надає йому гарантію, відповідно до якої в разі пошкодження Речі ремонт та/або хімчистку Речі Орендодавець робить за власний рахунок. У разі, якщо Річ пошкоджена не була, гарантійна сума Орендарю не повертається, при цьому Річ має бути повернена Орендодавцю.

4. Порядок передачі та повернення Речі

4.1. Річ передається Орендатору безпосередньо у шоу-румі Орендодавця за Актом приймання-передачі або за Рахунку-замовлення, в яких вказується найменування, характеристики, кількість, вартість Речі, розмір плати за прокат Речі, строки прокату та повернення Речі.

4.2. У разі, якщо Річ передається Орендарю за допомогою кур’єрських/поштових сервісів, Орендар підписує тільки Додаткову угоду, в якій позначаються всі характеристики Речі, строк прокату та повернення Речі, підписання підтверджує відповідна позначка в особистому кабінеті Орендатора на сайті www.ohmylook.ua. При цьому підтвердженням фактичної передачі та прийняття Речі є підписи Сторін цього Договору на супровідних документах кур’єрського або поштового сервісу. З моменту передачі Орендодавцем Речі до кур’єрських/поштових сервісів ризик за її пошкодження, загибель або випадкову втрату несе Орендар. Орендар має право за власний рахунок застрахувати Річ на час її перевезення кур’єрським/поштовим сервісом, таке страхування відбувається за рахунок Орендаря.

4.3. Річ повинна бути повернута Орендатором Орендодавцю у шоу-румі за Актом приймання-передачі (повернення) (Додаток № 3 до цього Договору) Речі до 21.00 години останнього календарного дня строку прокату.

4.4. Річ може бути повернута Орендодавцю шляхом відправлення кур’єрським/поштовим сервісом, при цьому відправка Речі Орендодавцю повинна бути здійснена до кінця останнього дня строку прокату. В такому випадку Орендар несе повну матеріальну відповідальність за Річ, ризик її випадкової загибелі, пошкодження, зникнення під час транспортування кур’єрським/поштовим сервісом до моменту отримання Речі Орендодавцем, про що свідчить підпис Орендодавця на супровідних документах. Орендар має право за власний рахунок застрахувати на користь Орендодавця Річ на час доставки кур’єрським/поштовим сервісом, сума страховки не входить в плату за прокат Речі. При цьому Орендодавець, у разі виявлення після отримання пошкодження Речі, протягом трьох днів з моменту отримання Речі складає Акт пошкодження та повідомляє про це Орендаря в особистому кабінеті на сайті www.ohmylook.ua та/або електронною поштою, вказаною в особистому кабінеті на сайті www.ohmylook.ua.

4.5. У разі прокату Речі через сайт www.ohmylook.ua або, якщо Річ передається Орендарю за допомогою кур’єрських/поштових сервісів, Річ передається Орендарю із захисною біркою, яка прикріплена до Речі так, щоб її міг бачити Орендар. Якщо Орендар зніме бірку з Речі, цим він підтверджує, що отримав Річ у належному для використання стані та згодний з Правилами прокату Речі.

4.6. Строк прокату Речі визначається Актом приймання-передачі Речі або в Додатках до цього договору, рахунку-замовленні.

4.7. Орендар несе повну матеріальну відповідальність за схоронність Речі, а також ризик її втрати, загибелі чи пошкодження з моменту підписання Акта приймання-передачі та/або передачі Орендодавцем Речі до кур’єрського/поштового сервісу та до моменту повернення Речі відповідно до умов цього Договору та Додаткових угод до нього.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Орендар зобов’язаний:

5.1.1. Дотримуватися Правил прокату до цього Договору, які є його невід’ємною частиною.

5.1.2. Використовувати Річ обережно, за цільовим призначенням відповідно до умов цього Договору та всіх Додаткових угод до нього.

5.1.3. Передати Річ Орендодавцю після спливу строку прокату у вигляді не гірше, ніж до початку прокату.

5.1.4. Протягом одного дня повідомити Орендодавця про будь-які пошкодження/забруднення Речі.

5.1.5. У разі зміни відомостей, вказаних Орендарем при підписанні цього Договору, письмово повідомляти про такі зміни Орендодавця протягом трьох днів з моменту настання таких змін.

5.1.6. Відшкодувати Орендодавцю шкоду, спричинену пошкодженням, втратою або загибеллю Речі в повному обсягу, включаючи її викуп за повну вартість у разі втрати або загибелі Речі. При цьому відшкодування шкоди та/або викуп Речі Орендар сплачує протягом трьох днів з моменту надання Орендодавцем рахунку, в разі направлення рахунку електронною поштою на адресу Орендаря, рахунок вважається отриманим з моменту надіслання.

5.1.7. Не передавати Річ третім особам (крім випадків співпраці з стилістами ТРК).

5.1.8. У випадку прокату Речі на випускне свято не змінювати умови прокату та Річ у строк менше ніж один місяць до початку строку прокату.

5.2. Орендар має право:

5.2.1.Отримати в прокат Річ у порядку та на умовах, передбачених цим Договором та Додатковими угодами до нього.

5.2.2. Відмовитися від прокату Речі відповідно до умов цього Договору.

5.3. Орендодавець зобов’язаний:

5.3.1. Своєчасно та в належному стані передати Орендарю Річ у прокат.

5.3.2. Повідомляти Орендаря про всі зміни, що можуть вплинути на прокат Речі.

5.4. Орендодавець має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсягу отримати плату за прокат Речі.

5.4.2. Після закінчення строку прокату отримати Річ у вигляді та у стані не гірше ніж до початку прокату.

6. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, цього Договору та Правил оренди (Додаток № 1).

6.2. У разі пошкодження Речі Орендар зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю вартість відновлювального ремонту, хімчистки чи інших заходів з відновлення Речі. Сума відшкодування визначається Орендодавцем, що надає Орендарю рахунок, який Орендар зобов’язаний оплатити протягом трьох днів з моменту отримання рахунку. Рахунок надсилається на електронну пошту Орендаря, датою отримання рахунку Орендарем вважається дата відправлення рахунку з електронної пошти Орендодавця, рахунок може бути відправлений на адресу Орендаря.

6.3. У разі втрати Речі Орендар протягом трьох днів з моменту закінчення строку прокату зобов’язаний сплатити Орендодавцю вартість Речі, вказану в Акті приймання-передачі та/або Додатковій угоді до цього Договору.

6.4. Якщо Орендар порушує строк оплати, п.6.2 та п.6.3 цього Договору, Орендар зобов’язаний додатково сплатити Орендодавцю штраф у розмірі 50% від вартості Речі. Сплата штрафу на звільняє Орендаря від виконання своїх вказаний в п.5.2 та п.5.3 цього Договору.

6.5. У разі, якщо Орендар на день початку прокату не сплатив за прокат, відповідно до умов п. 2.2 цього Договору, Орендодавець має право не надавати Річ у прокат до сплати Орендарем повної оплати за прокат

6.6. В разі порушення Орендарем умов п.5.1.5 цього Договору, Орендодавець звільняється від будь-якої відповідальності, в разі якщо це викличе порушення, з його боку умов Договору, при цьому це не звільняє Орендаря від виконання його зобов’язань та не змінює строки оплати вказані в п. 5.2 та п.5.3 цього Договору.

6.7 У разі несвоєчасного повернення Речі Орендар зобов’язаний сплатити Орендодавцю штраф у розмірі 20% від загальної вартості прокату за кожен день прострочення. Сплата вказаного штрафу не звільняє Орендаря від зобов’язання повернути Річ. Якщо Річ не буде повернута протягом десяти днів з моменту закінчення строку прокату, Орендар зобов’язаний, крім штрафу, сплатити повну вартість Речі, вказану на сайті www.ohmylook.ua.

6.8. У разі відмови Орендаря від прокату за 6 і більше діб до дати початку прокату всі гроші, сплачені Орендарем за цим Договором переводяться у бонуси, які можуть бути використані, відповідно до правил пункту 2.5 цього Договору.

6.9. У разі відмови Орендаря від прокату за 3-5 діб до дати початку прокату він сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 25% від вартості прокату, штраф вираховується Орендодавцем із суми, сплаченої Орендарем за прокат. Решта грошей, сплачених Орендарем за цим Договором переводяться у бонуси, які можуть бути використані, відповідно до правил пункту 2.5 цього Договору.

6.10. У разі відмови Орендаря від прокату за 1-2 доби до дати початку прокату він сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 35% від вартості прокату. Штраф вираховується Орендодавцем з суми, сплаченої Орендарем за прокат, решта грошей, сплачених Орендарем за цим Договором переводяться у бонуси, які можуть бути використані, відповідно до правил пункту 2.5 цього Договору.

6.11. У разі неповідомлення Орендарем про відмову від прокату речі або відмову у день прокату він сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 50% від вартості прокату, штраф вираховується Орендодавцем з суми, сплаченої Орендарем за прокат, решта грошей, якщо вона є, сплачених Орендарем за цим Договором переводяться у бонуси, які можуть бути використані, відповідно до правил пункту 2.5 цього Договору.

7. Припинення дії Договору

7.1. Дія Договору припиняється з моменту повного виконання Сторонами своїх обов’язків за цим Договором та Додатками до нього.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами в зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів він передається в суд відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. Інші умови

9.1. Усі Додатки та Додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною.

9.2. Орендар своїм підписом на цьому Договорі надає згоду на використання своїх добровільно наданих персональних даних без їх передачі третім особам.

9.3. Сторони домовились, що будь-яке повідомлення, яке надсилається Сторонами одна одній, вважається надісланим належним чином, якщо воно надіслано електронною поштою, смс повідомленням чи повідомленням в особистому кабінеті на сайті www.ohmylook.ua. Листування відбувається за такими реквізитами: Орендодавець: Електронна адреса_____________________ Телефон ________________________ Орендар: Електронна адреса __________ Телефон _____________________________

9.4. Підписанням цього Договору та Додатків до нього Орендар підтверджує, що ознайомився з їх умовами і вважає ці умови вигідними для себе та повністю згоден з ними.

9.5. Цей електронний Договір публічної оферти вважається укладеним з моменту отримання особою, що направила пропозицію укласти цей Договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».Додаток № 1

до Договору публічної оферти

ПРАВИЛА ПРОКАТУ

Ці Правила обов’язкові для виконання та є невід’ємною частиною Договору публічної оферти (надалі Договір) та набирають чинності з моменту підписання Договору Сторонами.

1. Не допускається внесення змін у товарний вигляд Речі (в тому числі шляхом вшивання, підшиву та ін.), а також самостійне знищення забруднення Речі.

2. У вартість прокату, яка вказана на сайті www.ohmylook.ua, входить прокат на 2 доби. Вартість за кожний додатковий день прокату розраховується таким чином:

  • від однієї до трьох додаткових діб сплачується 15% від загальної вартості прокату за кожну добу;

  • від чотирьох до восьми додаткових діб сплачується 10% від загальної вартості прокату за кожну добу;

  • у подальшому сплачується 5% від загальної суми вартості прокату за кожну добу.

3. У разі відмови Орендаря від прокату Речі кошти, сплачені ним, поверненню не підлягають, вони переводяться у бонуси з розрахунку 1 бонус – 1 гривня. Орендар має право скористатися бонусами для прокату іншої Речі, з розрахунку 1 бонус – 1 гривня.

4. У разі відмови Орендаря від прокату Речі після оформлення замовлення не пізніше, ніж за 6 (шість) днів до дати початку прокату, гроші, що були внесені Орендарем як передоплата, зараховуються на депозитний рахунок у повному обсягу та можуть бути використані для наступного прокату у сервісі Oh My Look!

5. У разі відмови Орендаря від прокату Речі за 3-5 (три-п’ять) діб до дати початку прокату він сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 50% від вартості прокату. Штраф вираховується Орендодавцем з суми, сплаченої Орендарем за прокат, решта 50% грошей, сплачених Орендарем за Договором, переводяться у бонуси, які можуть бути використані для наступного прокату у сервісі Oh My Look!

6. У разі відмови Орендаря від прокату Речі за 1-2 (одну-дві) доби до дати початку прокату він сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 70% від вартості прокату. Штраф вираховується Орендодавцем з суми, сплаченої Орендарем за прокат, решта 30% грошей, сплачених Орендарем за Договором, переводяться у бонуси, які можуть бути використані для наступного прокату у сервісі Oh My Look!

7. У разі неповідомлення Орендарем про відмову від прокату речі або відмову у день прокату, він сплачує Орендодавцю штраф у розмірі 100% від вартості прокату, штраф вираховується Орендодавцем з суми, сплаченої Орендарем за прокат.

8. Орендар має право скористатися бонусами для прокату іншої Речі протягом одного року з моменту зарахування бонусів. Якщо протягом одного року з моменту зарахування бонусів Орендар їх не використає, бонуси анулюються.

9. У разі несвоєчасного повернення Речі Орендар зобов’язаний сплатити Орендодавцю штраф у розмірі 20% від загальної вартості прокату за кожен день прострочення. Сплата вказаного штрафу не звільняє Орендаря від зобов’язання повернути Річ. Якщо Річ не буде повернута протягом десяти днів з моменту закінчення строку прокату, Орендар зобов’язаний, крім штрафу, сплатити повну вартість Речі, вказану на сайті www.ohmylook.ua.

10. Орендар має право додатково доплатити 15% від вартості прокату Речі, в цьому разі Орендодавець надає йому гарантію, відповідно до якої в разі пошкодження Речі ремонт та/або хімчистку Речі Орендодавець робить за власний рахунок. У разі, якщо Річ пошкоджена не була, гарантійна сума Орендарю не повертається, при цьому Річ має бути повернена Орендодавцю.

11. У вартість прокату входить: дрібний ремонт (розірваний шов, відірвані ґудзики чи бісер/паєтки) та загальна хімчистка, включно з легковивідними плямами.

12. У разі, якщо Річ пошкоджена, підлягає ремонту та/або має плями, що тяжко виводяться (наприклад, трава, крос, вино), Орендодавець здійснює ремонт та/або додаткову хімчистку Речі, а Орендар зобов’язаний у повному обсягу відшкодувати Орендодавцю витрати на ремонт та/або хімчистку відповідно до наданого Орендодавцем рахунку.

13. У разі, якщо Річ зіпсована та не підлягає ремонту та/або хімчистці, Орендар зобов’язаний викупити Річ протягом трьох днів з моменту надіслання йому на електронну пошту, номер телефону чи адресу, вказану Орендарем у Договорі, відповідного повідомлення. Вартість викупу Речі визначається за вартістю Речі, вказаної на сайті www.ohmylook.ua . Орендар не має права передавати Річ третім особам (крім випадків співпраці з стилістами ТРК).

14. Під пошкодженнями, що роблять Річ непридатною до вжитку, мається на увазі повна чи часткова втрата кольору, повна чи часткова зміна структури тканини, втрата оригінальної фурнітури, яку неможливо замінити, невиправні дефекти/пошкодження тканини: дірки, плями, що неможливо видалити, а також втрата частин комплекту або невід'ємних частин Речі. При цьому перелік пошкоджень, вказаний у цьому пункті, не є вичерпним і Орендодавець має право самостійно визначати непридатність Речі.

15. Заміну чи обмін Речі після внесення передоплати, передбаченої в п. 2.2 Договору, можливо здійснити тільки один раз та не пізніше ніж за 7 днів до початку строку прокату.

16. У разі необхідності термінової хімчистки, яка здійснюється на прохання Орендатора пізніше ніж за один день до початку прокату, Орендар додатково сплачує вартість хімчистки відповідно до чинних тарифів.

17. У разі необхідності, за індивідуальну підготовку Речі, якщо такі зміни не пошкодять та не змінять зовнішній вигляд Речі, Орендар сплачує додатково відповідно до наданого Орендодавцем рахунку; такі зміни здійснюються виключно фахівцями Орендодавця.

18. У разі раннього оформлення замовлення Речі є вірогідність зміни зовнішнього вигляду Речі та її повного зношення (в такому випадку Річ видаляється з сайту), що обумовлено іншими орендами Речі. В таких випадках Орендодавець не несе відповідальності за зміни стану Речі та неможливість передати Річ у прокат.

19. У випадку прокату Речі на випускне свято Орендар не має права змінювати умови прокату та Річ за один місяць до початку строку прокату.

20. У випадках, передбачених п. 12 Правил прокату, Орендодавець зобов’язаний попередити Орендаря про вказані зміни та запропонувати варіанти заміни Речі.

21. Доставка Речі на адресу Орендаря сплачується додатково, відповідно до тарифів сервісу доставки.Додаток № 2

до Договору публічної оферти

Акт приймання-передачі Речі № __
до Договору публічної оферти

м. Київ "___" ___________ 2020 р.

ФОП Пономаренко Марія Володимирівна, код ЭРДПОУ 3348413443, адреса реєстрації 03035, 03187, м.Київ, вул. Теремківська, буд. 4-А, кв. 1-338, надалі «Орендар», з однієї сторони, та ___________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ , надалі "Орендар", з іншої сторони, надалі разом Сторони, окремо Сторона, уклали цей Акт приймання-передачі Речі № ___ (надалі – «Акт») до Договору публічної оферти (надалі "Договір") про таке:

1. Орендар передав, а Орендодавець прийняв таку Річ (надалі – «Річ»):

Арт. №Найменування РечіВиробник РечіВартість орендиВартість викупуПримітка

2. Вартість Речі, що вказується в п.1 Акта, становить _________________ гривень.

3. Орендар підтверджує, що отримав Річ у повному обсягу, в належному стані та без недоліків.

4. За користування Речі Орендар сплатив Орендодавцю плату за прокат у розмірі: ______________ гривень.

5. Сторони погодили, що Річ передається у користування Орендарю на строк _ днів з моменту підписання цього Акта.

7. Реквізити и підписи сторін

ОрендодавецьОрендар
Фізична особа-підприємецьПІБ/
Пономаренко Марія Володимирівнанайменування:_________________________
Адреса: 03187, м.Київ, вул. Теремківська, буд. 4-А, кв. 1-338_____________________________________
р/р Свідоцтво про державну реєстрацію АГ №436832 от 04.09.13.Адреса реєстрації / місцезнаходження:
ЄДРПОУ: 3348413443Паспорт/Код ЭДРПОУ:_________________
ІНН: 3348413443
Електронна адреса: info@ohmylook.ua_____________________________________
Телефон: (044) 2228111Тел.:_________________________________
Банківські реквізити:e-mail:_______________________________
Підпис: ______________________________Підпис: ___________________________________Додаток № 4

до Договору публічної оферти

Додаткова угода
до Договору публічної оферти

м. Київ "___" ___________ 2020 р.

ФОП Пономаренко Марія Володимирівна, код ЭРДПОУ 3348413443, адреса реєстрації 03035, 03187, м.Київ, вул. Теремківська, буд. 4-А, кв. 1-338, надалі «Орендар», з однієї сторони, та ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________, надалі "Орендар", з іншої сторони, надалі разом Сторони, окремо Сторона, уклали цю Додаткову угоду (надалі – «Угода») до Договору публічної оферти (надалі – "Договір") про таке:

1. Орендодавець зобов’язаний передати, а Орендар прийняти та своєчасно повернути з прокату такі Речі:

Арт. №Найменування РечіВиробник РечіВартість орендиВартість викупуПримітка

2. Вартість Речі, вказаної у п.1 цієї Угоди, становить _________________ гривень.

3. Орендодавець зобов’язується відправити Річ Орендатору з використанням кур’єрських/поштових сервісів доставки в порядку, визначеному в п. 3.2 Договору, не пізніше ___________. При цьому підтвердженням відправлення Речі є товарно-транспортна накладна.

4. За використання Речі Орендар сплачує Орендодавцю плату в розмірі _____________ гривень.

5. Сторони узгодили, що Річ передається у використання Орендарю на строк ___ днів з моменту відправлення Речі.

6. Орендар зобов’язаний повернути Річ, вказану в п. 1 Угоди, за Актом приймання-передачі (повернення) Речі у шоу-румі до 21.00 годин в останній день прокату або передати Річ для доставки у кур’єрський/поштовий сервіс в останній день прокату у складі, в якому Річ була отримана від Орендодавця.

7. На момент підписання цієї Угоди Орендар сплатив Орендодавцю плату за прокат Речі відповідно до умов Договору в повному обсягу.

8. Усі відносини, що виплавають з цієї Угоди, регулюються умовами Договору.

9. Ця Угода підписана Сторонами та є невід’ємною частиною Договору.

10. Реквізити та підписи Сторін:

ОрендодавецьОрендар
Фізична особа-підприємецьПІБ/
Пономаренко Марія Володимирівнанайменування:_________________________
Адреса: 03187, м.Київ, вул. Теремківська, буд. 4-А, кв. 1-338_____________________________________
р/р Свідоцтво про державну реєстрацію АГ №436832 от 04.09.13.Адреса реєстрації / місцезнаходження:
ЄДРПОУ: 3348413443Паспорт/Код ЭДРПОУ:_________________
ІНН: 3348413443
Електронна адреса: info@ohmylook.ua_____________________________________
Телефон: (044) 2228111Тел.:_________________________________
Банківські реквізити:e-mail:_______________________________
Підпис: ______________________________Підпис: ___________________________________Додаток № 3

до Договору публічної оферти

Акт приймання-передачі (повернення) Речі № __
до Договору публічної оферти

м. Київ "___" ___________ 2020 р.

ФОП Пономаренко Марія Володимирівна, код ЭРДПОУ 3348413443, адреса реєстрації 03035, 03187, м.Київ, вул. Теремківська, буд. 4-А, кв. 1-338, надалі «Орендар», з однієї сторони, та _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ , надалі "Орендар", з іншої сторони, надалі разом Сторони, окремо Сторона, уклали цей Акт приймання-передачі Речі № ___ (надалі – «Акт») до Договору публічної оферти (надалі – «Договір№) про таке:

1. Орендодавець передав, а Орендар прийняв у строкове платне користування такі Речі (надалі – «Річ»):

Арт. №Найменування РечіВиробник РечіВартість орендиВартість викупуПримітка

2. Примітки щодо стану Речі та її пошкоджень: _________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

3. Сторони претензій одна до одної не мають (якщо мають, вказати).

ОрендодавецьОрендар
Фізична особа-підприємецьПІБ/
Пономаренко Марія Володимирівнанайменування:_________________________
Адреса: 03187, м.Київ, вул. Теремківська, буд. 4-А, кв. 1-338_____________________________________
р/р Свідоцтво про державну реєстрацію АГ №436832 от 04.09.13.Адреса реєстрації / місцезнаходження:
ЄДРПОУ: 3348413443Паспорт/Код ЭДРПОУ:_________________
ІНН: 3348413443
Електронна адреса: info@ohmylook.ua_____________________________________
Телефон: (044) 2228111Тел.:_________________________________
Банківські реквізити:e-mail:_______________________________
Підпис: ______________________________Підпис: ___________________________________